Bakgrund till Designfakulteten

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information.)

Forskning inom design är en ny akademisk disciplin som det finns ett allt större behov av. I början av 1990-talet startades nätverket D&R, Swedish Design & Research Network som arbetade för att få till stånd en forskarutbildning i design på nationell nivå.

Inom designområdet finns, liksom inom de flesta andra praktiker, forskning. Den har dock inte så lång tradition. En orsak är att många designskolor renodlat en konstnärlig identitet med andra former för utveckling och spridning av kunskap. Under senare år har dock intresset för forskningsperspektiv ökat och man har sökt stöd inom humaniora för teori- och begreppsutveckling. Parallellt har också designperspektiv börjat uppmärksammas inom discipliner med andra traditioner där man arbetar med utveckling av produkter, system och miljöer. Även inom samhällsvetenskaperna har intresset för design ökat. Inom företagsekonomi uppmärksammas till exempel designperspektivens potential i samband med innovation, marknadsföring och förändringsarbete. Detta har lett fram till en utveckling av designforskning som en särskild disciplin med ett eget behov av grundforskning men med många olika tillämpningsområden. Doktorander med designperspektiv på olika institutioner har också känt ett starkt behov av gemensamma kurser och seminarier. Med detta specifika men samtidigt breda fält kan ingen existerande högskoleinstitution själv svara för hela forskningsområdet. Utifrån detta behov och utifrån designområdets snabbt växande betydelse för näringslivets konkurrenskraft fattade riksdagen 2005 beslut om att anslå pengar till en forskarskola i design.

Intiativ 2005, födelse 2008, fem års finanisering blev sju

Designfakultetens forskarskola startade 2008. Initiativtagare var Swedish Design Research Network, D&R som bildats redan 2004 genom ett samarbete mellan SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och lärare på designskolorna. I samband med designåret 2005 och det ökade intresset för design som drivkraft för företagens utveckling fick initiativet politiskt stöd och efter ett riksdagsbeslut tilldelades forskarskolan fem miljoner per år i fem år från Vetenskapsrådet. Verksamheten förlades till KTH.  

Design som kunskapsområde var då fortfarande präglat av rötterna inom konsthantverk och industriell produktutveckling och det saknades en tydlig akademisk förankring. Fler och bredare tillämpningar hade dock stärkt behovet av en mer utvecklad kunskapsbas. Det gällde bland annat designkunskapens intåg inom utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik där man började tala om interaktionsdesign. Intresset för designs strategiska betydelse för företagens utveckling ökade också inom managementområde.

Bland de 19 högskoleinstitutioner som tillsammans med SVID och Interaktiva institutet var medlemmar i nätverket initiativtagarna fanns därmed inte bara traditionella designskolor utan också institutioner inom teknik och ekonomi. Därmed aktualiserades nya anknytningar till både samhällsvetenskap och humaniora. Ökade kunskaper om designkunskapens specifika kärna framstod då samtidigt som allt mer nödvändig. I ansökan till Vetenskapsrådet förutsågs 15 doktorander vara fortlöpande intresserade av att delta i forskarskolan. Under de sju år som verksamheten bedrivits har ett 70-tal doktorander varit inskrivna i vår dorskarskola och i slutet av våren 2014 har 18 av dessa disputerat.

Då vår finanseiering från Vetenskapsrådet efter fem år försvann kunde vi dock fortleva tack vare att vi använt medlen effektivt och kunnat spara en del. Våren 2014 togs publikationen D! 08-14 fram för att redovisa vår verksamhet samtidigt som vi fortsatte söka finanser för en fortsättning. Ett arbete som idag, i mars 2015 pågår för fullt med ny ledning och en ny rådgivande, så kallad transformationsgrupp. Nya doktorander tillkommer hela tiden och årets två första internat är redan planerade.

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness