Martin Avilas post doc

 

Symbiotiska taktiker. Designinterventioner för att medvetandegöra och förstå ekologisk komplexitet

Ting och processer både av naturliga och artificiella system, skapar och deltar i symbiotiska förhållanden med och i sina miljöer. Den biologiska termen "symbios" härstammar från det grekiska ordet Symbios (sym "tillsammans" och bios "liv"). Flera former av relationer möjliggörs genom att vi lever tillsammans. Inom biologin klassificeras dessa relationella beteenden som parasitism, kommensalism och mutualism. Dessa kategorier beskriver former av interaktion där aktörer deltar i mer eller mindre skadliga eller fördelaktiga utbyten. Samtliga former av symbios utvecklar och förändrar ekosystem. I dagens värld av blandade ekologier, t.ex. urbana ekologier, nationalparker och naturreservat där inga gränser mellan det naturliga och konstgjorda kan fastställas, är det av avgörande betydelse att förstå och artikulera föreställningar om symbios där hybrida versioner som överensstämmer med både det naturliga och det konstgjorda ingår.

Syftet med projektet är att nå insikter genom design som kan komma att öka vår kunskap om ekologisk komplexitet. Detta för att producera och upprätthålla mångfald. Här åsyftas inte bara den biologiska mångfalden utan också kulturell mångfald och hur dessa båda samspelar.

Projektet kommer att föreslå alternativa artefakter, scenarier och/eller interventioner.

Det ska också leda till experiment som ämnar öka förståelsen för hur människor engagerar sig i aktiviteter som (baserat på nuvarande kunskap om ekologiska och symbiotiska samspel) skulle kunna leda till ohållbart beteende.

Dessutom ämnar projektet att bidra till att belysa frågor kring medborgarnas makt och inflytande som används för att interagera med de lokala ekosystemen.

Som sådan står taktik i spänning till strategier, som i detta sammanhang innebär ett ramverk av sociala institutioner, producenter eller företag som genom sina produkter, tjänster och/eller lagstiftning föreskriver sätt att veta och att vara.

Med dessa faktorer i åtanke avser designprojektet att studera naturlig och konstgjord symbios i både naturliga och artificiella system och organismer.

De ekologiska effekterna av artificiella system har inte bara lokala utan också globala konsekvenser. På grund av den snabba urbaniseringen och den demografiska tillväxten i utvecklingsländerna kommer dessa effekter att ske i det så kallade ”globala Syd” (global South). Med anledning av detta kommer projektet delvis att utvecklas i samarbete med forskningsinstitutioner i Córdoba, Argentina (Multidisciplinary Institute of Vegetal Biology) och i Kapstaden, Sydafrika (African Centre for Cities). Dessa två städer är viktiga regioner när det gäller den biologiska mångfalden i sina respektive länder, (och därför av ekologisk betydelse), dessutom är det områden med ökande befolkningstillväxt som i sig innebär en påverkan på ekosystemen.

Ny teknik och, kanske ännu viktigare, nya attityder skapar möjligheter att hoppa över ett led i utvecklingen. Problem som relateras till tekniköverföring och som har sitt ursprung i den så kallade första världen. Ur detta perspektiv blir parallellerna mellan utvecklingsproblem i Latinamerika och Afrika särskilt intressant, inte bara p.g.a infrastrukturella skillnader i

jämförelse med ett europeiskt land som Sverige, men också och framför allt på grund av skillnaden i kulturell mångfald samt i den biologiska mångfalden.

Förståelsen av lokala ekologiska nischer genom bruk och missbruk av artefakter belyser nödvändiga förhållningssätt och former av symbios som artefakter kan etablera.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness