Anders Emilson

Anders Emilsons bild
Forskningsämne: 
Interaction design
Titel på avhandling: 
Design in the space between stories: design for social innovation and sustainability – from responding to societal challenges to preparing for societal collapse
Beskrivning av avhandling: 

On 9 September 2015, Anders Emilson defended his thesis Design in the space between stories: design for social innovation and sustainability – from responding to societal challenges to preparing for societal collapse at Malmö högskola. Among other questions Emilson tries to answer what design can offer in the transition from industrial civilization to a new society where we can both survive and thrive. Opponent was Ezio Manzini from Politecnico in Milan. 

Social innovation framhålls allt oftare som nyckel till att lösa många av samhällets framtida utmaningar, till exempel hållbar utveckling, kroniska sjukdomar eller behovet av nya ekonomiska modeller. En enkel definition av social innovation är ”nya idéer som fungerar för att möta sociala mål” (The Young Foundation). Social innovation förespråkas och tillämpas på gräsrotsnivå av grupper av människor som är i behov av att hitta nya lösningar för att få sina lokalsamhällen att fungera och frodas, aktörer inom offentlig sektor eller av den politiska och ekonomiska eliten (World Economic Forum) som på senare år insett att de globala utmaningar vi står inför inte längre går att lösa med enbart teknisk innovation eller utifrån traditionella affärsmodeller. På både global och lokal nivå behövs nya idéer för hur vi organiserar och lever våra liv. Till exempel publicerades nyligen en rapport där en näringslivspanel rekommenderade EU att vidga sitt innovationsbegrepp till att både omfatta affärsinnovation och social innovation då näringslivet skapar innovationer främst för att få avkastning på investeringar medan samhället måste vara innovativt för att generera social förändring.

Design för social innovation är ett nytt designforskningsområde som kan härledas ur, och i sig inbegriper, en rad andra designområden: design för hållbar utveckling, tjänstedesign och participativ design. Forskare (Manzini m.fl.) inom design för hållbar utveckling har de senaste åren allt mer fokuserat på social innovation då de menar att stora systemförändringar och radikalt minskad resursförbrukning inte kan nås med enbart tekniska lösningar utan det krävs även lösningar som är mer sociala i sin karaktär och berör frågeställningar som välbefinnande, konsumtion och livsstil. Ett sätt att nå förändringar i vår syn på välbefinnande och konsumtionsvanor är att växla från konsumtion av produkter till konsumtion av tjänster. På så vis spelar tjänstedesign en stor roll i att nå en hållbar utveckling. Tjänstedesigner har på senare år även bidragit till social innovation inom offentlig sektor och har på så sätt bidragit till en social hållbarhet. Genomgående i dessa processer är att de bygger på hög grad av brukarmedverkan, men även medverkan av andra aktörer. En designer som vill tillämpa design för social innovation behöver därför ha stor insikt i såväl participativ design, tjänstedesign och design för hållbar utveckling.

Det är inte bara designer som börjar intressera sig för social innovation utan även aktörer inom social innovation räknar in designrelaterade metoder i det rika utbud av metoder som används inom social innovation. I den nyligen publicerade boken The Open Book of Social Innovation från The Young Foundation skriver författarna:

There are a series of methods, especially within the field of design, which bring people together to develop solutions. Often this is called ‘co-design’. Increasingly, some of these approaches are being used within the public sector to re-design services.”

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness