Ann-Sofie Hartzén

Ann-Sofie Hartzéns bild
Forskningsämne: 
Industridesign, materialidentitet hos nya cellulosabaserade material
Titel på avhandling: 
The Material Statement – Vad säger materialvalet?
Beskrivning av avhandling: 

Material har förutom sina tekniska egenskaper även icke-tekniska egenskaper som vi upplever via våra sinnen. Dessa egenskaper beskrivs ofta som materialets personlighet eller identitet och består av flera dimensioner. Ashby, M. F. & Johnson, K. (2013) delar upp dem i estetiska, associativa och perceptuella dimensioner. Upplevelsen av ett material är även beroende av vilket sammanhang det är i, dvs, produkt, materialmöten, omgivande miljö, men även användarens ålder, erfarenhet, kulturella bakgrund etc. Kunskap om detta är något som designers bygger upp genom sin yrkesutövning och använder som ett verktyg i sitt arbete.
Karana, E. ( 2009) har i sin avhandling tittat närmare på vilka faktorer som påverkar upplevelsen av ett material för att kunna ta fram ett verktyg för materialval, för designers, utifrån dessa upplevda egenskaper.

I Sverige har vi stor tillgång till hållbar råvara som vi kan hämta ur skogen. Det finns redan idag en rad olika material med cellulosafiber som bas som skulle kunna ersätta plast på många områden. Problemet är att nå ut med dessa material till marknaden. Att direkt ersätta existerande material är ingen bra strategi; det nya materialet måste vara bättre och billigare och den som lanserar materialet måste vara beredd på att producenter av existerande material kommer att försvara sin marknad. Genom att kartlägga de nya materialens unika egenskaper, dvs. deras identitet, kan lanseringen fokuseras till produkter där det nya skogsbaserade materialet har unika företräden.

Men hur hittar man identiteten hos ett nytt material? I samarbete med Innventia och deras forskning på nya material kommer detta projekt att försöka identifiera de unika egenskaperna hos några av deras material. Hur skiljer de sig beroende på materialsammansättning och produktionsmetoder? Den senare delen av studien kommer att titta på åldring av material och hur det påverkar upplevelsen. Utifrån de tidigare resultaten kommer förslag på produktområden tas fram och upplevelsen av materialen kommer att testas i olika produktapplikationer.

Övergripande fråga för forskningsarbetet
Vad är materialidentitet? Hur skapar man det för ett nytt material?
Hur mäter man upplevda egenskaper hos material som ännu inte är etablerade på den kommersiella marknaden, dvs ännu inte finns applicerade i produkter och som användaren/konsumenten inte har någon tidigare relation till. Går det att knyta an till råvarans historia? Då materialen i studien kommer från skogsråvara, kommer upplevelsen av kvaliteter som naturlighet och miljövänlighet var av särskilt intresse.

Forskningsprojektet är finansierat av Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning och Högskolan i Gävle.

Referenser
Ashby, M. F., & Johnson, K. (2013). Materials and design: the art and science of material selection in product design. Butterworth-Heinemann.

Karana, Elvin. "Meanings of materials." (2009).

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness