Torbjörn Andersson

Torbjörn Anderssons bild
Forskningsämne: 
Industridesign
Titel på avhandling: 
A Brand's Impact When Doing Design
Beskrivning av avhandling: 

I dagsläget har de flesta företag ett behov av att skapa en tydlig identitet gentemot sina kunder, användare och samhället i stort för att kunna konkurrera. En stark relation mellan företaget, köparen/användaren och samhället gör det lättare att sälja produkter och tjänster (Lange, 2006). Därför är det viktigt för konkurrerande företag att designers är med och skapar dessa identiteter.

I designforskningen idag drar Hjort af Ornäs (2010);Karjalainen & Snelder (2009) och Lange (2006) slutsatsen att det finns en kunskaps klyfta mellan egenskaper, produkter och varumärken.

Den affektiva och semantiska designforskningen har fram till nu mest varit fokuserad på kommunikationen mellan användaren och produkten eller i kommunikationen mellan den individuella designern och samhället i stort. Företaget eller avsändaren av produkten har inte tagits hänsyn till när ramverk i dessa forskningsfält har utvecklats. I semiotisk tecken teori, grundad av Peirce (1955;1998), sker igenkänningen av produkter och varumärken främst i en tiradisk interaktion mellan representationen, objektet och en interpretation skriver Karjalainen and Snelder (2009). Dom hävdar att relationen mellan design features och varumärken är sammankopplade (“stringed” ) för att de  associationer som väcks blir sammanflätade. De menar att en varumärkes identitet skapas av design features tillsammans med andra kommunikativa medier. 

Den konkurrent utsatta ”marknaden” är ett brett forskningsfält därför kommer forsknings fokuset att smalnas ner till mogna, mättade marknadssegment. Warell (2006) hävdar att: “the role of the product form is crucial for identification in terms of creating brand awareness, product differentiation and communication of strategic brand messages.”

Mitt forsknings fokus kommer att koncentrera sig på hur de emotionella värdena i ett varumärkets identitet påverkar och tolkas av designern när han/hon tar fram nya design features på en produkt/sortiment.

Jag är involverad i ett forskningsprojekt med Volvo Car Corporation (VCC) finansierad av FFI (www.vinnova.se/en/ffi/ ) som heter EFESOS (www.efesos.net ). Linköpingsuniversitet är involverat i METOHMI arbetspaketet och universitetets fokus i projektet är att undersöka hur man erbjuder överrensstämmelse med hjälp av affectiv engineering och hur man kan utvärdera emotioner i en Volvo interiör. En första empirisk kvalitativ studie har påbörjats och syftet medstudien är att undersöka om det går att utvärdera vilka emotionella värden som går att upptäcka, om dom går att utvärdera och hur dom kan påverka VCC´s HMI avdelning och ett bildesigninteriörs team.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness