Vad är designforskning?

(Denna hemsida var aktuell t o m 151231, vänligen se den senaste nyheten på startsidan för mer information.)

Designforskning kan ses som en undersökning av möjlighetsbetingelserna för mänskligt skapande, såväl begreppsligt som materiellt. Designforskningen ska bidra till etiskt och estetiskt medvetna sätt att utveckla betingelserna i samhället. Det kan till exempel göras genom designingrepp eller genom att undersöka designpraktikens förändringskraft.

Vad gör designforskare?

När designforskningen på 1960-talet inleddes låg fokus på designprocessernas effektivitet. Idag koncentreras intresset på designarbetets förmåga att skapa innovativa lösningar på komplexa problem och vidga individernas, företagens och samhällets ”möjlighetsrum”. Forskningen ger också egna bidrag till detta genom att kunskaper och innovationer från olika håll kopplas samman. En process som i sig resulterar i nya forskningsbaserade produkter, tjänster, system och miljöer samt mer kritiska, välförankrade och långsiktiga designprocesser.

Tre typer av designforskning

Tre grundläggande typer av designforskning kan urskiljas, forskning om, forskning för och forskning genom design. Forskning om design beskriver designprocesser och resultat som fenomen utifrån allmänna förståelse- och förklaringsperspektiv. Forskning för design är inriktad på kunskaper för användning under designarbete. Det kan röra sig om metoder eller insatskunskaper. Forskning genom design använder designarbetets innovativa förmåga för att generera nya möjligheter och undersöka alternativa lösningar.

Hur bedrivs designforskning?

Designforskning finns framför allt på konstnärliga, tekniska och ekonomiska högskoleinstitutioner. Forskningsarbetet omfattar undersökningar av dagens praktik, begrepps- och teoriutveckling, konstnärliga projekt samt utveckling av konkreta produkter och miljöer. Designarbetets sätt att hantera funktionella krav, etiska dilemman och konstnärliga kvaliteter samt samarbetet med användare och andra intressenter är centralt i många projekt. Kritisk och historisk granskning av olika designarbetens resultat står också på agendan.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness