Forskarskolan

Vem kan söka? Who can apply?

Den som är inskriven som doktorand på någon av våra medlemsinstitutioner är välkommen till Designfakulteten. Institutionen söker genom att maila studieplan, kortfattad projektbeskrivning, motivering och doktorandens cv till vår föreståndare Maria Hellström Reimer på maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se. Hon svarar även på frågor.

Anyone who is enrolled as a graduate student at one of our member institutions are welcome to the Design Faculty. Department searches by mailing study plan, brief project description, motivation and the student's CV to our Director Maria Hellström Reimer on maria.hellstrom.reimer@mah.se. She also answers questions, if any!

Grundkurs - Basic course

Forskarskolans grundkurs i designforskning är på totalt 18 hp och löper under två år med fyra internat per år. Kursen ger en introduktion till designforskningens olika metoder, teorier och forskningsområden. Under kursen får doktoranden möjlighet att skapa ett nätverk och få överblick över aktuell designforskning både nationellt och internationellt. Kursen ger en gemensam bas för alla doktorander inom ämnet oavsett bakgrund och forskningsområde som sedan kan kompletteras och fördjupas. Grundkursen planeras och leds av forskarskolans ledningsgrupp och äger rum på olika medlemsinstitutioner runtom i Sverige. Varje institution får då möjlighet att presentera sin forskning och doktoranderna att orientera sig och lära känna olika forskare. Läs mer här.

You will get a total of 18 hp for the basic course. Each meeting (internat) will give you 2 hp, totally 16 hp for all meetings. This includes a presentation of your work for us all at one occasion and also an effort as opponent at another presentation. The requirement for the last 2 hp is a shorter essay on your relation to design research, based on readings and seminars. It may take up any of the themes during the course that you are specifically interested in and that can be used as part of your work with the thesis. It must not be extensive (about 4-5 pages) but has to be presented and discussed during one of the meetings, probably in your seminar group. Read more about it here.

Fördjupningskurser och projekt

Som komplement till grundkursen finns fördjupningskurser inom speciella forskningsområden, metoder eller teoribildningar. Fördjupningskurserna ges av medlemsinstitutionerna och på deras initiativ eller som uppdrag från Designfakulteten. Fördjupningskurserna är som regel på 7,5 hp men kan också vara längre eller kortare. Det finns också möjlighet att starta projekt eller speciella intressegrupper, som då kan få ekonomiskt stöd från Designfakulteten.

Sommarskola

I samarbete med det nordiska nätverket Nordes (www.nordes.org) ges vartannat år en sommarskola med doktorander från hela Norden. Ett land är värd för sommarskolorna och planerar och genomför denna. Ett 30-tal doktorander samt fem till tio forskare och handledare deltar i aktiviteterna. 2010 arrangerade Designfakulteten en sommarskola  som ägde rum i Pukeberg, Nybro på temat (The doing of) Design Things. 2012 stod AHO i Oslo som värd.

Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness