Konferens om UKÄ:s kvalitetsutvärdering av utbildningarna i design och konsthantverk

Den 30 september genomfördes i Designfakultetens regi en konferens om UKÄ:s utvärdering av grundutbildningarna i design som offentliggjordes i juni. Den ägde rum på Konstfack. Många utbildningar ansågs ha hög eller mycket hög kvalitet men ett flertal fick också omdömet bristande kvalitet. Utvärderingen baserades till stor del på ett urval av examensarbeten. Kritiken gällde framför allt tydligheten när det gäller ämnets kunskapsgrund, förmågan till kritisk reflektion samt förmågan till bedömning av samhälleliga och etiska frågor. För mastersutbildningarna tillkom också kritik när det gäller insikterna om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Särskilt allvarlig ansågs bristen på kritisk reflektion vara.   

I samband med offentliggörandet konstaterades att det saknas ett forum för diskussioner och samarbete mellan designskolorna. D! har under sin åttaåriga existens varit ett sådant forum men bara för forskarutbildning och forskning. Under denna tid har dock sambandet mellan grundutbildningar och forskning blivit allt tydligare inte minst internationellt. Det gäller framför allt mastersutbildningarna.

När nu D! går in i nästa fas där medlemsinstitutionerna kommer att spela en viktigare roll för både aktiviteter och finansiering har en breddning av verksamheten aktualiserats. Forskarskolan kommer att fortsätta men det kan också komma att skapas arbetsgrupper för andra gemensamma frågor. Genom konferensen om UKÄ:s utvärdering ville vi undersöka intresset för att även hantera grundutbildningarna. Deltagarna i konferensen gav denna tanke ett starkt stöd. Ett nytt möte för att fortsätta diskussionerna och få igång samarbetet efterlystes också i diskussionen. Det skulle eventuellt kunna kombineras med ett besök på Aalto i Helsingfors.

Konferensen inleddes med en presentation av utvärderingen och bedömargruppens arbete av Lisa Jämtsved Lundmark handläggare på UKÄ, bedömargruppens ordförande professor Nina Malterud från Bergen samt professor Bengt Palmgren, tidigare rektor för Designhögskolan i Umeå. Lisas och Bengts redovisning finns tillgängliga via nedanstående länk. Vidare pratade Maria Lantz om de utmaningar designskolorna nu står inför för att utveckla utbildningarna. Under eftermiddagen berättade företrädare för Konstfack, HDK och Beckmans om hur man tagit emot utvärderingen och de åtgärder man börjat vidta för att höja kvaliteten. Slutligen var det en paneldiskussion med professor Anna Valtonen, dekanus för Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitet, professor Mathilda Tham från Linnéuniversitetet och Goldsmiths University of London samt professor Johan Redström från Designhögskolan i Umeå.

Många trådar var uppe i de olika inläggen och diskussionerna. Några av de viktigaste slutsatserna kan kortfattat sammanfattas i följande punkter:

  • Strävan efter klassisk yrkesskicklighet och ett starkt fokus på artefakterna präglar fortfarande pedagogiken. Undervisning för medverkan i tjänsteutveckling och i mer övergripande och fortlöpande processer i samhället måste få ett större utrymme.
  • Det teoretiska innehållet har fortfarande i många fall en normativ prägel. Anknytningen till olika forskningsperspektiv är otillräcklig. Den kritiska diskussionen om förhållandet mellan konstnärlig och vetenskaplig grund och om designerrollen i förhållande till andra samverkande yrkesgrupper borde förstärkas. Designforskningen är dåligt integrerad med utbildningarna.
  • Program för kompetensutveckling av lärarna saknas i många fall och skulle kunna få en starkare bas genom samarbete mellan skolorna. Det gäller både ämnesinnehåll och pedagogik. Rörligheten nationellt och internationellt är alltför begränsad och skolorna utnyttjar inte möjligheterna till samverkan och utbyte av tjänster för nya perspektiv, breddat innehåll och stöd i fortlöpande utvärderingar.
uka-konferensen_140930_program.docx
(105 kB)
uka-konferens_lisa_jamtsved.pptx
(109 kB)
uka_sammanstallning_palmgren.pptx
(114 kB)
Dela/spara Dela eller tipsa

Designfakulteten grundades i december 2007 med finansiering från Vetenskapsrådet och KTH. Dess främsta verksamhet är att driva en nationell forskarskola i design i samarbete med ett 20-tal institutioner runt om i Sverige.

Designfakulteten
KTH ITM
Institutionen för maskinkonstruktion
Brinellvägen 83-85
100 44 Stockholm

Kontaktpersoner

Föreståndare maria [dot] hellstrom [dot] reimer [at] mah [dot] se (Maria Hellström)
Informationsansvarig sushel [at] kth [dot] se (Susanne Helgeson)

Webb av Happiness